SONY

กล้องมือสอง Sony SonyAlpha E-Mount Fullframe APS-C เลนส์มือสอง Sony Zeiss Gmaster 

8601145 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
 

 

001BKKCT1 เซ็นเตอร์วัน

Shooting Grip สภาพสวย 9.5/10 ใช้งานปกติ เต็มระบบ100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,500 THB ฿2,500
 

 

1862990 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,900 THB ฿16,900
 

 

0364503 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบ ขาดแค่ฮูด-กล่อง อดีตประกันร้าน พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ รอยสีลอกตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีตำหนิหนัก รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,900 THB ฿16,900
 

 

4487393 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 9 พัน มีรอยสีลอกนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

36,900 THB ฿36,900
 
สินค้าหมด

 

4627595 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 27,000 รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 
สินค้าหมด

 

009859 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

002441 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

1913493 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ มีฝุ่นเล็กๆ 1 จุด ไม่มีผลกระทบต่อภาพ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

0410659 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

811412 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันร้าน ฝุ้นหน้าเลนส์นิดๆ มีรอยตามการใช้งานทั่วไป ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,900 THB ฿28,900
 

 

7265181 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 8500 ขาดที่กันลม หน้าจอติดฟิล์ม รอยขอบเลนส์นิดๆ รอยสีลอกนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานเต็มทุกระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

18,000 THB ฿18,000
 
สินค้าหมด

 

2047741 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 ขาดกล่อง อดีตประกันร้าน ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

042702 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง For Sony ประกันศูนย์ไทยถึง 08/24 ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 

 

4537381 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 ครบกล่อง ชัตเตอร์ 15000 ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,900 THB ฿21,900
 

 

1956886 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

0319993 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,900 THB ฿16,900
 

 

7291613 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยถึง 07/24 ชัตเตอร์ 700 ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานเต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

6071709 เกษตรนวมินทร์

For Sony E-mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย รอยสีลอกนิดๆ ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,900 THB ฿21,900
 

 

00127 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันร้าน ฝุ่นหลังนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

7240827 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์แค่ 90 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

1877502 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นหน้าเลนส์เล็กๆ 1 จุด ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,900 THB ฿38,900
 

 

4583294 เกษตรนวมิทร์

สภาพ 8/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 51K รอยสีลอก รอยตามการใช้งานทั่วไป ฝุ่นช่องมอง ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 
สินค้าหมด

 

4686427 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 2092 อดีตประกันร้าน ใช้งานได้ปกติเต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 

 

117349 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ มีฝุ่นเล็กๆ ไม่มีผลกระทบต่อภาพถ่าย รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 

 

2063006 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

1806323 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ขาดฮูดกับกล่อง อดีตประกันร้าน ติดสติ๊กเกอร์กันรอยบางจุด ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,900 THB ฿32,900
 

 

47575031 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบ ขาดแค่ฮูดกับกล่อง อดีตประกันร้าน รอยสีลอกนิดๆ ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

1838998 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นเล็กๆ 1 จุด ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,900 THB ฿21,900
 

 

1893117 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันร้าน ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

1800470 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

7253418 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์แค่ 640 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,900 THB ฿20,900
 

 

4902416 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 

 

1838238 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยเหลือถึง 14/11/24 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,900 THB ฿14,900
 

 

4546107 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 10673 รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
 
สินค้าหมด

 

7297194 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล้อง ประกันศูนย์ไทยถึง 02/12/24 ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 
สินค้าหมด

 

4895191 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานเต็มระบบ อดีตประกันศูนย์ไทย รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 

 

1841737 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ยางขาวนิดนิดๆ ไม่มีตำหนินหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

26,900 THB ฿26,900
 
สินค้าหมด

 

4895973 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ขาด Wind muff ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,500 THB ฿14,500
 

 

2025359 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

2003507 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ทำงานเต็มระบบ ขาดฝาครอบหลังเลนส์ ใช้งานได้ปกติ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

1930288 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบฮูด มีร่องรอยตามการใช้งาน ใช้งานเต็มระบบ 100% อดีตประกันศูนย์ไทย รับประกันหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,900 THB ฿18,900
 

 

2755339 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยเหลือถึง 08/12/24 ชัตเตอร์น้อย 1050 ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

61,900 THB ฿61,900
 
สินค้าหมด

 

1900951 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูด ฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,900 THB ฿37,900
 

 

1844334 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,900 THB ฿36,900
 

 

4572855 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 8750 ขาดฮูด มีรอยตามการใช้งานนิดๆ ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 
สินค้าหมด

 

7311435 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 375 รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

18,900 THB ฿18,900
 
สินค้าหมด

 

1812223 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต มีฟิลเตอร์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 
สินค้าหมด

 

VCT-SGR1 เซ็นเตอร์วัน

Shooting Grip สภาพสวย 9.5/10 ใช้งานปกติ เต็มระบบ100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,500 THB ฿2,500
 

 

54973936 เซ็นเตอร์วัน

For Sony E Mount สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้