SONY

กล้องมือสอง Sony SonyAlpha E-Mount Fullframe APS-C เลนส์มือสอง Sony Zeiss Gmaster 

001904 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

2851416 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อดีคประกันร้าน มีฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,900 THB ฿5,900
 

 

4642466 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 1500 ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% เต็มระบบ รับประกันสินค้า15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

SONYA6400 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 3000 ใช้งานปกติ รับประกัน 15วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 
สินค้าหมด

 

2751730 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยถึง 07/24 เทียบมือหนึ่ง ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63,900 THB ฿63,900
 

 

1836763 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,900 THB ฿35,900
 

 

1881719 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมถุงใส่เลนส์ ฮูด อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

4600876 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 3000 มีรอยแตกใต้ฐานนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% เต็มระบบ รับประกันสินค้า15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,500 THB ฿7,500
 

 

2212283 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์เลนส์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

79,000 THB ฿79,000
 

 

7242525 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,900 THB ฿20,900
 

 

4604927 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 9000 ใช้งานปกติ รับประกัน 15วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 

 

56561642 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 For sony อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

4484651 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 16k มีรอยตามการใช้งานใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

2191858 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 
สินค้าหมด

 

6230657 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันร้าน ฝุ่นหลังนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

3325377 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 8 พัน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 

 

3324189 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 16000 อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

1867740 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ มีรอยสีลอกตามตัวเลนส์ ไม่มีตำหนิหนัก อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

478168 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 14000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,900 THB ฿10,900
 

 

0387126 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด ขาดกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,900 THB ฿4,900
 

 

4895191 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยถึง 03/67 ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ100% รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

56482728 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวยเอี่ยม 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์น้อย 6000 อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,900 THB ฿42,900
 

 

1827428 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำนิหนัก อดีตประกันร้าน ฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อภาพและการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
 

 

4524221 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 7700 อดีตประกันร้าน มีรอยสีลอกมุมบนนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ฝุ่นนิดๆ รอยตำหนิฮูด ไม่มีผลต่อภาพ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 
สินค้าหมด

 

1812736 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยถึง 05/02/25 ไม่มีตำหนิ ไร้ฝุ่น รา ฝ้า ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,900 THB ฿34,900
 

 

4584304 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 59000 ใช้งานปกติ รับประกัน 15วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 
สินค้าหมด

 

4572453 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 8400 อดีตประกันศูนย์ไทย มีรอยตามการใช้งาน ไม่มีตำหนิหนัก ยางเลนส์หลวมนิดๆ ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
 
สินค้าหมด

 

GPVPT2BT เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,390 THB ฿2,390
 

 

4902030 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ถึง 11/10/24 ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

4498398 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 11K ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
 

 

7277503 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 3900 ประกันศูนย์ถึง 04/24 ประกันเสริม Bigcamera ถึง 04/26 ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,900 THB ฿21,900
 

 

4541482 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 1500 รอยตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,900 THB ฿23,900
 

 

1918523 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 8.5/10 อดีคประกันร้าน มีฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ และรอยตามการใช้งาน ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,900 THB ฿4,900
 

 

001485 เกษตรนวมินทร์

For Sony FE-Mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นหน้าเล็กๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
 

 

4533205 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 11K รอยสีลอกตามการใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

1837263 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมถุงใส่เลนส์ ฮูต ฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

4706653 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์แท้ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยถึง 01/67 ไม่มีตำหนิหนัก มีรอยนิดๆตามการใช้งาน โดยรวมยังสวย ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

28,900 THB ฿28,900
 
สินค้าหมด

 

4536793 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า ชัตเตอร์ 28K รอยสีลอกตามการใช้งาน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 
สินค้าหมด

 

FIPI18932 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ For Sony FE-mount ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,900 THB ฿11,900
 

 

7242967 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 1000 ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

42,900 THB ฿42,900
 
สินค้าหมด

 

CONVERTER เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 For E16mm F2.8 อุปกรณ์ครบกระเป๋า ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,900 THB ฿3,900
 

 

4528731 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 1900 มีฟิลเตอร์เลนส์ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

26,900 THB ฿26,900
 
สินค้าหมด

 

1855919 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

25,900 THB ฿25,900
 
สินค้าหมด

 

1899205 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

14,900 THB ฿14,900
 
สินค้าหมด

 

1909152 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 
สินค้าหมด

 

1909658 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,900 THB ฿53,900
 

 

0267473 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

0416422 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ ฝุ่นหลังนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 
สินค้าหมด

 

5230468 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 
สินค้าหมด

 

13GP20699 เกษตรนวมินทร์

For Sony FE-mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,900 THB ฿11,900
 
สินค้าหมด

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้