FUJIFILM

กล้องมือสอง fuji (ฟูจิฟิล์มมือสอง) Fujifilm Mirrorless Camera X-Series Fujinon Lens XF

8SL02245 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

8,500 THB ฿ 8,500

9UL14271 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานเต็มระบบ อุปกรณ์ครบกล่อง มีประกันเสริม World Camera 3 เดือน รับประกันหลังการขาย 15 วัน

14,900 THB ฿ 14,900

8SL02855 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการ ขาย 15 วัน

8,500 THB ฿ 8,500

1WL12202 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ กล่อง ประกันร้านศูนย์ เหลือ 6 เดือน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

18,900 THB ฿ 18,900
สินค้าหมด

9AQ22654 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

18,900 THB ฿ 18,900

76A10308 เกศตรนวมินทร์

สภาพดี 9.5/10 ใช้งานน้อย ไร้ฝุ่นรา อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง (ผ้ายังไม่แกะ) ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

33,900 THB ฿ 33,900

51086465 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้า 15 วัน

19,500 THB ฿ 19,500

78B32309 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย เลนส์ใส ไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

23,900 THB ฿ 23,900
สินค้าหมด

64M55487 เกษตรนวมินทร์

สภาพดี9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ พร้อม L-Plate รับประกันสินค้า 15 วัน

17,900 THB ฿ 17,900

OSL19622 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ กระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประ กันหลังการขาย 15 วัน

18,500 THB ฿ 18,500

ODA01582 เซ็นเตอร์

สภาพสวย 9.5/10 พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใส ไร้ฝุ่น รา ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

5,500 THB ฿ 5,500

16A03949 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย รับประ กันสินค้า 15 วัน

11,900 THB ฿ 11,900

62M02987

สภาพดี 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ + L-Plate ตรงรุ่น ปุ่มชัตเตอร์ ครบกล่อง พร้อมใช้งาน รับประกัน 15 วัน

24,900 THB ฿ 24,900
สินค้าหมด

8CB15961 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

8,900 THB ฿ 8,900

96CQ09859 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน เครื่องสวย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

17,900 THB ฿ 17,900

8CA09574 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง หน้าเลนส์ใส ไร้ฝุ่นรา อดีตประกัน ศูนย์ มีรอยตามการใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติเต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

9,500 THB ฿ 9,500

7BQ13715 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

14,500 THB ฿ 14,500

77B10589 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้า 15 วัน

5,500 THB ฿ 5,500

76A15251 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฟิลเตอร์ B+W อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

21,900 THB ฿ 21,900

56A00631 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์ อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตไหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

17,900 THB ฿ 17,900

9da09735 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปก ติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการ ขาย 15 วัน

13,900 THB ฿ 13,900
สินค้าหมด

8TL14726 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

8,900 THB ฿ 8,900
สินค้าหมด

56A03676 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย15 วัน

21,500 THB ฿ 21,500

55A04031 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูต ผ้าเช็คเลนส์ อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

31,900 THB ฿ 31,900

8DA16396 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 ศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบ กล่อง ฮูต ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

4,900 THB ฿ 4,900
สินค้าหมด

8DQ15019 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

27,900 THB ฿ 27,900
สินค้าหมด

9WL08354 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน สวยไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

11,500 THB ฿ 11,500
สินค้าหมด

84M50827 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

16,900 THB ฿ 16,900
สินค้าหมด

9AQ22012 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง เครื่องศูนย์ไทย ประกัน Big Camera เหลือ 5 เดือน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

19,500 THB ฿ 19,500
สินค้าหมด

9AQ22214 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า เครื่องศูนย์ไทย มีรอยตามการใช้งาน ทั่วไป ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

18,900 THB ฿ 18,900
สินค้าหมด

8UL16461 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยเหลือ 2 เดือน ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เมนูไทย รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

8,900 THB ฿ 8,900
สินค้าหมด

85A18149 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต ฝายาง อดีตประกันศูนย์ มีรอยนิดๆ ตามการใช้งานทั่วไป หน้าเลนส์ใสๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสิน ค้าหลังการขาย 15 วัน

10,900 THB ฿ 10,900
สินค้าหมด

96A04078 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้า 15 วัน

5,500 THB ฿ 5,500
สินค้าหมด

8TL39918 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

12,500 THB ฿ 12,500

8BB01147 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

8,900 THB ฿ 8,900

9WL09013 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง มีรอยตามการ ใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

13,900 THB ฿ 13,900
สินค้าหมด

9UL09764 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

14,500 THB ฿ 14,500

8SL01941 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

6,900 THB ฿ 6,900
สินค้าหมด

8DQ03389 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ศูนย์ไทยแท้ อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมแบตแท้ 2 ก้อน รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

4,900 THB ฿ 4,900

9UL13080 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

14,500 THB ฿ 14,500
สินค้าหมด

OSL10662 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

18,900 THB ฿ 18,900

87A03814 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

16,900 THB ฿ 16,900

8TL20153 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

7,900 THB ฿ 7,900

57A00137 เซ็นเตอร์วัน

สวยๆครบกล่อง 9.5/10 ไร้ฝุ่น ไร้รา อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ อดีตประกันศูนย์ รับประกัน 15 วัน

15,900 THB ฿ 15,900
New

NEWXF100400

FUJINON XF100-400 F4 WR OIS ใหม่แกะกล่อง มือ1 ศูนย์ไทย ประกันศูนย์ 6 เดือน ยังไม่ลงทะเบียน

56,900 THB ฿ 56,900

9CA04799 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใส ไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ รับประกัน 15 วัน

9,500 THB ฿ 9,500

8CQ19448 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไม่มีตำหนิหนัก รับประกันสินค้า 15 วัน

13,900 THB ฿ 13,900
สินค้าหมด

A6F0571 เกษตร-นวมินทร์

For Fujifilm สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง มีฟิลเตอร์ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

2,500 THB ฿ 2,500
สินค้าหมด

56A00567 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ไร้ฝุ่น ไร้รา หน้าเลนส์ใสๆ รับประกันสินค้า 15 วัน

15,900 THB ฿ 15,900

78A18305 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

10,900 THB ฿ 10,900
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้