FUJIFILM

กล้องมือสอง fuji (ฟูจิฟิล์มมือสอง) Fujifilm Mirrorless Camera X-Series Fujinon Lens XF

7DQ03501 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า มีแฟลชแยกครบ อดีตประกันศูนย์ไทย สีลอกนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 
สินค้าหมด

 

9AQ21337 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 
สินค้าหมด

 

210343 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,990 THB ฿1,990
 

 

87A06372 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,900 THB ฿10,900
 

 

48A14652 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพและการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

44M08675 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อดีตศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

10,900 THB ฿10,900
 
สินค้าหมด

 

51078107 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง X-mount อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการ ขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

OAA14657 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,900 THB ฿5,900
 

 

9CA04745 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

8SL22075 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า มีรอยตามการใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

9,500 THB ฿9,500
 
สินค้าหมด

 

3BA00628 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,900 THB ฿5,900
 

 

86A07473 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีรอยตามการใช้งานนิดๆ ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,900 THB ฿10,900
 

 

75A10479 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน มีรอยตามการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,900 THB ฿16,900
 

 

56482727 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 For fujifilm ไม่มีตำหนิ ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ขาดฮูด ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

56A02086 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 พร้อมฟิลเตอร์ อดีตประกันร้าน มีฝุ่นหลังเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อภาพและการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,900 THB ฿10,900
 

 

9CB09123 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

78A14539 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 

 

98A02221 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันร้าน มีฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,900 THB ฿19,900
 

 

76A11461 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

77A10109 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,500 THB ฿15,500
 

 

76A51543 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์เลนส์ ฝุ่นนิดๆ 1 จุด ไม่มีผลต่อภาพ และการ ใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

6952344211557 เกษตรนวมินทร์

For Fujifilm สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ไม่มีตำหนิ ใช้ งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,900 THB ฿2,900
 

 

77A10361 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูด ผ้าเช็ดเลนส์ อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นในเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

56A00631 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์ อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

51091628 บางนา-ศรีนครินทร์

Fujifilm X-Mount สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันร้าน อุปกรณ์ ครบกล่อง ใช้งานปกติ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

New

XF18NEW

XF18mm F2 R ของใหม่มือ 1 ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน) อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง

ขายแล้ว 1 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

New

NEWXT3SV

XT3 Body Silver Argent ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน) อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง

ขายแล้ว 1 ชิ้น

35,900 THB ฿35,900
 
สินค้าหมด

 

New

NEWXT3

XT3 Body BlackNoir ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน) อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง

ขายแล้ว 1 ชิ้น

35,900 THB ฿35,900
 

 

85A02664 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันศูนย์ ไทย ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพและการ ใช้งาน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

9CB01279 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

51066244 เซ็นเตอร์วัน

Fujifilm X-Mount สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ ครบกล่อง ใช้งานปกติ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประ กันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,500 THB ฿19,500
 

 

57A00137 เซ็นเตอร์วัน

สวยๆครบกล่อง 9.5/10 ไร้ฝุ่น ไร้รา อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ อดีตประกันศูนย์ รับประกัน 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้