FUJIFILM

กล้องมือสอง fuji (ฟูจิฟิล์มมือสอง) Fujifilm Mirrorless Camera X-Series Fujinon Lens XF

0SL00225 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติเต็มระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,500 THB ฿13,500
 

 

9AA07645 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์เลนส์ ไม่มีตำหนิ ใช้งานเต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,900 THB ฿3,900
 

 

1TL01891 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ประกันเสริม Big ถึง 05/67 ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับ ประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,900 THB ฿18,900
 

 

0CQ02836 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41,900 THB ฿41,900
 

 

8CA13812 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ไม่มีตำหนิ ใช้งานเต็มระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

3,900 THB ฿3,900
 
สินค้าหมด

 

8AQ15766 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

11,900 THB ฿11,900
 
สินค้าหมด

 

9WL09370 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน เมนูไทย ไม่มีตำหนิ หนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,900 THB ฿11,900
 

 

8D002953 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติเต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

11,900 THB ฿11,900
 
สินค้าหมด

 

51091628 เซ็นเตอร์วัน

Fujifilm X-Mount สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันร้าน อุปกรณ์ ครบกล่อง ใช้งานปกติ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

47A00873 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน มีตำหนิ รอยตาม การใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 
สินค้าหมด

 

8AA03912 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันร้าน มีฝุ่นหลังเลนส์ 1จุด ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 

 

8TL30535 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% เมนูไทย มี WIFI รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

8,500 THB ฿8,500
 
สินค้าหมด

 

66A50291 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 
สินค้าหมด

 

15015497 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย รอยสีลอกนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็ม ระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 
สินค้าหมด

 

77A10361 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูด ผ้าเช็ดเลนส์ อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นในเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

56482728 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 For fujifilm ไม่มีตำหนิ มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อ ภาพและการใช้งาน ขาดฮูด ใช้ งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสิน ค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

New

XF18NEW

XF18mm F2 R ของใหม่มือ 1 ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน) อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

New

NEWXT3SV

XT3 Body Silver Argent ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน) อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,900 THB ฿35,900
 

 

New

NEWXT3

XT3 Body BlackNoir ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน) อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,900 THB ฿35,900
 

 

8WL00327 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน เมนูไทย ใช้งานได้ปก ติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 
สินค้าหมด

 

8TL07044 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% เมนูไทย WIFI รับ ประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

44A01836 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ มีฝุ่นหน้าเลนส์ 2 จุดนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพและการใช้ งาน ใช้งานปกติ เต็ทระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

85A02664 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันศูนย์ ไทย ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพและการ ใช้งาน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

8DQ05163 เซ็นเตอร์วัน

สำหรับกล้อง Fujifilm XT3 สภาพสวย 9.5/10 ศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมแบตเตอรี่ 2 ก้อน ใช้งานเต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,500 THB ฿4,500
 

 

10A2116436 เกษตรนวมินทร์

For Fuji X-Mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

86A00697 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์ อดีตประกันร้าน มีฝุ่น หลังเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อภาพเเละ การใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับ ประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,900 THB ฿23,900
 

 

56A00631 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์ อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

9CB09123 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้ งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

8A000057 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ศูนย์ไทยแท้ อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมแบตแท้ 2 ก้อน รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,900 THB ฿3,900
 

 

9CB01279 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

56A03676 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันศูนย์ไทย มีรอยตามการ ใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,900 THB ฿21,900
 

 

51066244 เซ็นเตอร์วัน

Fujifilm X-Mount สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ ครบกล่อง ใช้งานปกติ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา รับประ กันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,500 THB ฿19,500
 

 

8DQ03389 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ศูนย์ไทยแท้ อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมแบตแท้ 2 ก้อน รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,900 THB ฿4,900
 

 

57A00137 เซ็นเตอร์วัน

สวยๆครบกล่อง 9.5/10 ไร้ฝุ่น ไร้รา อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็ม ระบบ อดีตประกันศูนย์ รับประกัน 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

New

NEWXF100400

FUJINON XF100-400 F4 WR OIS ใหม่แกะกล่อง มือ1 ศูนย์ไทย ประกันศูนย์ 6 เดือน ยังไม่ลงทะเบียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

56,900 THB ฿56,900
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้