Sony Alpha

2764092 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยเหลือถึง 12/03/25 ชัตเตอร์น้อย 2500 รอยขาตั้งกล้องใต้ฐาน ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

Sold 0 items

61,900 THB ฿61,900
 

 

2090326 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,900 THB ฿8,900
 

 

4319347 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ มีฝุ่นหลังเลนส์ตามการใช้งานนิดๆ ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

29,900 THB ฿29,900
 

 

00562476 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 พร้อมกล่อง ขาดฮูด อดีตประกันร้าน รอยตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

16,900 THB ฿16,900
 

 

2035252 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ พร้อมฟิลเตอร์ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

6,900 THB ฿6,900
 

 

1911123 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้ได้งานเต็มระบบ มีฝุ่นเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อภาพถ่าย รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

Sold 0 items

16,900 THB ฿16,900
 

 

4975760 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ มีรอยเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

Sold 0 items

14,900 THB ฿14,900
 

 

4555473 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 10K รอยสีลอกปุ่มโหมดนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 

 

7267407 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

18,900 THB ฿18,900
 

 

4896938 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

14,900 THB ฿14,900
 

 

0430275 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

16,900 THB ฿16,900
 

 

1847156 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

13,900 THB ฿13,900
 

 

7280981 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 34000 รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

18,900 THB ฿18,900
 

 

1864212 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

16,900 THB ฿16,900
 

 

1824417 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีกล่อง อุปกรณ์ครบ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

12,900 THB ฿12,900
 

 

4498178 เซ็นเตอร์วัน

สภาพดี 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 8000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

19,900 THB ฿19,900
 

 

4584902 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 333 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 

 

8614716 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยเหลือถึง 15/06/25 ใช้งานปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าเพิ่มเติม 15 วัน

Sold 0 items

23,900 THB ฿23,900
 

 

4494208 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 6 พัน อดีตประกันศูนย์ไทย รอยตามการใช้งานทั่วไป ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

22,900 THB ฿22,900
 

 

4902030 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง มีประกันศูนย์ไทยถึง 11/10/24 ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าเพิ่มเติม 15 วัน

Sold 0 items

13,900 THB ฿13,900
 

 

4533985 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 30k ยางช่องเมมขาดนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

19,900 THB ฿19,900
 

 

1923952 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน รอยตามการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

19,900 THB ฿19,900
 

 

4706808 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

10,900 THB ฿10,900
 
Out of stock

 

4563027 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 

 

1888167 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ มีฝุ่นเล็กๆ ไม่มีผลกระทบต่อภาพถ่าย รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

Sold 0 items

6,900 THB ฿6,900
 

 

2075375 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพนางฟ้า 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ มีฝุ่นเล็กๆ ไม่มีผลกระทบต่อภาพถ่าย รับประกันสินค้าหลังการซื้อขาย 15 วัน

Sold 0 items

15,900 THB ฿15,900
 

 

1820664 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

38,900 THB ฿38,900
 

 

3324665 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์แค่ 4050 มีฟิลเตอร์เลนส์ มีขาตั้ง รอยกินเนื้อปุ่มไดอัล ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

21,900 THB ฿21,900
 

 

1828925 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันร้าน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

44,900 THB ฿44,900
 

 

1844334 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

36,900 THB ฿36,900
 

 

1832242 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ขาดฮูด อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

19,900 THB ฿19,900
 

 

1944615 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง หน้าเลนส์ใส ๆ ไร้ฝุ่น ไร้รา ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

12,900 THB ฿12,900
 

 

1830967 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

34,900 THB ฿34,900
 

 

2157264 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

7,900 THB ฿7,900
 

 

4906145 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ เครื่องศูนย์ไทย รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

12,900 THB ฿12,900
 

 

4499620 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 ครบกล่อง ชัตเตอร์ 11000 ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

20,900 THB ฿20,900
 

 

2070343 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

5,900 THB ฿5,900
 

 

7265181 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 8500 ขาดที่กันลม หน้าจอติดฟิล์ม รอยขอบเลนส์นิดๆ รอยสีลอกนิดๆ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานเต็มทุกระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

18,900 THB ฿18,900
 
Out of stock

 

1951399 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

12,900 THB ฿12,900
 
Out of stock

 

4491715 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีรอยตามการใช้งาน ฝุ่นเลนส์เล็กๆ 1 จุด ไม่มีผลต่อภาพ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

13,900 THB ฿13,900
 
Out of stock

 

7229293 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 700 ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

39,900 THB ฿39,900
 

 

1988754 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันร้าน ฝุ่นหลังนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

34,900 THB ฿34,900
 
Out of stock

 

1927271 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันศูนย์ พร้อมฟิลเตอร์ ฝุ่นหน้าเลนส์นิดๆ ใช้งานได้ปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

6,900 THB ฿6,900
 

 

4528056 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 24K รอยตามการใช้งานทั่วไป ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

21,900 THB ฿21,900
 

 

2122157 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันร้าน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

6,900 THB ฿6,900
 

 

0522804 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

16,900 THB ฿16,900
 

 

4561150 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ มีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อย รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,900 THB ฿8,900
 

 

1829573 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 มีฟิลเตอร์ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

13,900 THB ฿13,900
 
Out of stock

 

1815852 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่น ไร้รา รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

13,900 THB ฿13,900
 

 

2546258 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

4,900 THB ฿4,900
 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy