Sony Alpha

1917192 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย ไร้รา ฝ้า ฝุ่น ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

14,900 THB ฿14,900
 

 

4487989 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 10k มีรอยตามการใช้งาน ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

18,900 THB ฿18,900
 

 

1913493 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นหลังเลนส์ 1 จุด ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

17,900 THB ฿17,900
 

 

4541722 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 18k รอยตามการใช้งานทั่วไปนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,900 THB ฿8,900
 

 

3325377 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 8700 ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 

 

1815852 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่น ไร้รา รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

Sold 0 items

13,900 THB ฿13,900
 

 

4895522 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า ใช้งานปกติ เต็มระบบ อดีตประกันศูนย์ไทย รับประกันสินค้าหลังการขายเพิ่มเติม 15 วัน

Sold 0 items

12,900 THB ฿12,900
 

 

4711667 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต รอยตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

4,900 THB ฿4,900
 

 

0296302 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต ใช้งานปกติ อดีตประกันศูนย์ไทย เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

15,900 THB ฿15,900
 

 

8601161 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทยถึง 6/24 รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

23,900 THB ฿23,900
 

 

2044194 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ใช้งานปกติ อดีตประกันศูนย์ไทย เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,500 THB ฿8,500
 

 

1821809 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต ใช้งานปกติ ประกันศูนย์ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

12,900 THB ฿12,900
 

 

1876072 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไร้ฝุ่น ไร้รา รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

Sold 0 items

13,900 THB ฿13,900
 

 

2040062 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไร้ฝ้า รา ฝุ่น ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

42,900 THB ฿42,900
 

 

4608457 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 6000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

39,900 THB ฿39,900
 

 

4564012 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 5 พัน อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

23,900 THB ฿23,900
 

 

2063280 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15

Sold 0 items

6,900 THB ฿6,900
 

 

4575756 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 8000 รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

41,900 THB ฿41,900
 

 

1901406 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย ไร้ฝุ่น ไร้รา รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

33,900 THB ฿33,900
 

 

4525840 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันร้าน ชัตเตอร์ 2000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

42,900 THB ฿42,900
 

 

8609480 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมประกันศูนย์ไทยเหลือถึง 02/68 ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มทุกระบบ รับประกันสินค้าเพิ่มเติม 15 วัน

Sold 1 items

23,900 THB ฿23,900
 
Out of stock

 

1824120 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ตำหนิตรงเขี้ยวล็อคฮูดนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ และ การใช้งาน ใช้งานได้ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

32,900 THB ฿32,900
 

 

0410447 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต ประกันร้าน เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

14,900 THB ฿14,900
 

 

51003308 บางนา-ศรีนครินทร์

For Sony สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

14,900 THB ฿14,900
 

 

0243711 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,900 THB ฿8,900
 

 

7260830 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 1000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

19,900 THB ฿19,900
 

 

2063834 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทย ไร้ ฝุ่น ฝ้า รา ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

15,900 THB ฿15,900
 

 

1831363 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

25,900 THB ฿25,900
 

 

1839812 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีฝุ่น รา ฝ้า ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

15,900 THB ฿15,900
 

 

0259684 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไร้ ฝ้า รา ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,500 THB ฿8,500
 

 

1804925 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกันร้าน ยางหลวมนิดๆตามการใช้งานทั่วไป ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไม่มีตำหนิหนัก รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

38,900 THB ฿38,900
 

 

4532149 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 6 พัน อดีตประกันร้าน รอยสีลอกบางๆ โดยรวมสภาพยังสวย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

22,900 THB ฿22,900
 
Out of stock

 

1818699 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

45,900 THB ฿45,900
 

 

4589027 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า ชัตเตอร์ 3 พัน รอยสีลอกขอบเลนส์ ราหน้าจอเล็กๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย15 วัน

Sold 0 items

7,900 THB ฿7,900
 

 

7267823 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 900 ประกันศูนย์ถึง 3/24 ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

20,900 THB ฿20,900
 

 

8605177 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทย ถึง 07/24 ใช้งานปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

22,900 THB ฿22,900
 

 

4494248 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 13000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไม่มีรา ฝุ่น ฝ้า ใช้งานปกติ รับประกัน 15 วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 

 

4502821 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 4600 รอยตำหนิใต้ฐาน ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มทุกระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

23,900 THB ฿23,900
 
Out of stock

 

0192952 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย ตัวหนังสือหลุดนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

25,900 THB ฿25,900
 

 

4974849 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 4000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

Sold 0 items

21,900 THB ฿21,900
 

 

2180351 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบฮูต ศูนย์ไทย มีรอยตามการใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

8,500 THB ฿8,500
 

 

5812710 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

17,900 THB ฿17,900
 

 

4548399 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 5200 ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 

 

1829066 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไร้ฝุ่น ไร้รา ไม่มีกล่อง อดีตประกันร้าน รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

24,900 THB ฿24,900
 
Out of stock

 

4548035 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9/10 อุปกรณ์ครบ ใช้งานเต็มระบบ อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 13K รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

24,900 THB ฿24,900
 
Out of stock

 

ECF1 เกษตรนวมินทร์

For Sony E18mm F2.8 , E20mm F2.8 สภาพ 8/10 อุปกรณ์ครบ ขาดกล่อง มีรอยตามการใช้งาน ใช้งานปกติเต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

2,500 THB ฿2,500
 

 

0196821 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันร้าน พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

26,900 THB ฿26,900
 

 

0905984 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบ ขาดกล่อง มีรอยตามการใช้งานทั่วไป ฝุ่นนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

3,900 THB ฿3,900
 

 

4527203 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 3600 ตำหนิตรงมุมกล้อง(ภาพสุดท้าย) ยางโฟกัสเลนส์หลวมนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

19,900 THB ฿19,900
 
Out of stock

 

4895406 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

11,900 THB ฿11,900
 
Out of stock

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy